Biedri


Dibinātaji


Aiga Liepa, Dace Visnola, Daina Lase, Ieva Vāverniece, Indra Majore-Dūšele, Inga Cabe, Inga Laisa, Inga Ruka, Inta Meikšāne, Kristīne Mārtinsone, Kristīne Vende-Kotova, Liene Bundiķe (Bebriša), Lidija Naumova, Nataļja Tihonova, Rita Muiženiece, Sandra Mihailova, Simona Orinska, Svetlana Čistjakova, Zanda Lauva, Vicky Karkou 


Īstenie biedri


Ieva Ērgle (Vāverniece), Indra Majore-Dūšele, Kristīne Vende-Kotova, Liene Bundiķe (Bebriša), Lidija Naumova, Sandra Mihailova, Simona Orinska, Zanda Lauva, Kristiāna Kalniņa, Solvita Zemīte, Ilze Paparinska, Ieva Rasa, Elīna Cauna – Ņitavska, Dana Fedulova, Santa Grīnfelde, Mārtiņš Etkins, Inga Žvīgure, Alise Dūdiņa, Linda Kante, Una Rēķe, Rūta Marherte, Sanita Silniece, Elīna Assāne-Barkanova, Liene Ķince, Ilze Lejniece (Uburģe), Irina Mariševa (Panovska), Baiba Bērta, Anna Golubeva, Madara Juška-Grundberga, Astra Grāvere (Fogele), Laura Freimane, Inga Liepiņa, Zane Krieķe (Ezeriņa), Marita Bukovska, Renata Matvejenko, Dana Jākobsone - Galvane, Sandra Sebre, Marta Zande, Darja Krizska – Popova, Madara Valberga - Porozova, Alvīne Milere, Līva Kupča, Zane Geistarde, Dana Drava, Diāna Semerova, Kristīne Zaščirinska, Lana Puntusa, Aļona Rigase, Anna Bogustova, Brigita Kronberga, Liene Lāce, Santa Ķempele. 


Goda biedri


Prof.Kristīne Mārtinsone, Dr.Vicky Karkou


Veicinātājbiedri

 

Jeļena Suļimova

________________________________________________________________________________

Biedrībā var būt trīs veida biedri: īstenie, veicinātāji biedri un goda biedri

* Par īsteno biedru Biedrībā var kļūt deju un kustību terapeiti, kas ieguvuši izglītību, atbilstoši mākslas terapeita profesijas standartam;

* Par veicinātāju biedru var kļūt deju un kustību terapijas studenti, speciālisti, kas savā darbā izmanto deju un kustību, kā arī citi interesenti, fiziskas personas un juridiskas personas, kuri ir iepazinušies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu.

* Goda biedri, kas var būt fiziskas personas un juridiskas personas, var tikt ievēlēti par būtisku ieguldījumu „Latvijas Deju un kustību terapijas asociācijas” darbībā un deju un kustību terapijas attīstībā Latvijā.

BIEDRA NAUDA

Biedra naudas apmērs ir 21 eiro.

Biedra nauda par konkrēto gadu jāiemaksā LDKTA kontā līdz tekošā gada 1.maijam.

Biedra nauda iestāšanās gadā par tekošo gadu ir jāsamaksā par līdz gada beigām atlikušajiem mēnešiem, kur par vienu mēnesi maksa ir 1 eiro 75 centi.

IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ LDKTA procedūra

1. Lai iestātos biedrībā, pretendents iesniedz rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Biedrībā un apliecinājumu, ka ir iepazinies ar Biedrības statūtiem un apņemas tos pildīt. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde (pievienota veidlapa)

2. Pretendentiem jāsamaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā – 24 eiro

3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.


Dokumenti