Publikācijas


Latviski:

Čukurs E., Vende K. Kreativitāti veicinošie un kavējošie faktori bērna un vecāku attiecībās. // Latvijas Universitātes zinātnisko rakstu krājums - 2011. 16 lpp.

Lauva Z., Majore-Dūšele I. Deju un kustību terapija kā daļa no multidisciplināras komandas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem un viņus pavadošām nevardarbīgām personām. // 2011. gada RSU zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2012. – 162.lpp.

Majore-Dūšele I., Vāverniece I. Deju un kustību terapija sievietēm ar emocionālo ēšanu: pētījumu projekti. // 6. starptautiskā mākslu terapijas konference „Mūsdienu mākslu terapija – teorija un prakse”. Tēzes. – Rīga: RSU, 2008. – 48.-49.lpp.

Majore-Dūšele I. Ētika mākslas terapijā. Mākslas terapija: teorija un prakse. – Rīga: Drukātava, 2009. – 236.-242. lpp.

Majore-Dūšele I. Ētikas jautājumi supervīzijā. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Sast. Mārtinsone K. – Rīga: Drukātava, 2010. – 66.-74. lpp.

Majore-Dūšele I. Mākslas terapeita kompetences. Mākslu terapija. Sast. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa, 2011. – 184.-198.lpp.

Majore-Dūšele I. Supervīzija deju un kustību terapijā. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Sast. Mārtinsone K. – Rīga: Drukātava, 2010. – 109.-110. lpp.

Majore-Dūšele I. Supervīzija, konsultēšana un psihoterapija: kopīgais un atšķirīgais. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. Sast. Mārtinsone K.– Rīga: Drukātava, 2010. – 29.-33. lpp.

Majore-Dūšele I., Meekums B., Vāverniece I. Deju un kustību terapijas efektivitāte sievietēm ar aptaukošanās un emocionālās ēšanas problēmu: pētījuma rezultāti. // 7. starptautiskā mākslu terapijas konference „Mūsdienu mākslu terapija – teorija un prakse”. Tēzes. – Rīga: RSU, 2009. – 54.-55.lpp.

Majore-Dūšele I., Mihailovs I.J., Tiesiskie un ētiskie aspekti mākslu terapijā. Mākslu terapija. Sast. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa, 2011. – 199.-211.lpp.

Mārtinsone K., Karkou V., Nazarova N., Vāverniece I., Rasnačs O. Teorētiskās pieejas mākslas terapijā Latvijā, Lielbritānijā, Krievijā: salīdzinošā pētījuma rezultāti. // 7. starptautiskā mākslu terapijas konference „Mūsdienu mākslu terapija – teorija un prakse”. Tēzes. – Rīga: RSU, 2009. – 25.-26.lpp.

Mārtinsone K., Majore-Dūšele I. Psihes un ķermeņa attiecības: daži jautājumi ievirzei. // Deja, kustība, ķermenis. Rakstu krājums / S.Mihailovas, I.J.Mihailova red. – Rīga: „Drukātava”, 2013. – 13.-31.

Mārtinsone K., Majore-Dūšele I., Paipare M. Supervīziju nozīme mākslas terapijas speciālistu profesionālajā attīstībā. // RSU Zinātniskie raksti. 2008. gada sociālo zinātņu nozares pētnieciskā darba publikācijas: Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija. Rīga: RSU, 2009. – 222.-226.lpp.

Mārtinsone K., Mihailova S., Mihailovs I.J. Mākslu terapijas attīstība Latvijā: no iecerēm līdz reglamentētajai profesijai. // Sabiedrība un kultūra. Rakstu krājums XIII / Sast. A.Medveckis. – Liepāja: LiePA, 2011. – 476.-486.lpp.

Mārtinsone K., Mihailova S., Mihailovs I.J. Psiholoģija un mākslu terapija: mijiedarbība un robežas. // 2012. gada zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. – 459.lpp.

Mārtinsone K., Mihailova S., Mihailovs I.J., Vētra A. Mākslu terapijas un klīniskās psiholoģijas integrācija rehabilitācijas praksē. // 2012.gada zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2012. – 458.lpp.

Mārtinsone K., Mihailova S., Mihailovs I.J. Mākslu terapija un psiholoģija: robežas un krustpunkti // Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām. – Rīga: RSU, 2014. – 94. – 99.lpp.

Mārtinsone K., Mihailovs I.J., Mihailova S. Supervīzija mākslu terapijas izglītības un pakalpojumu attīstībai Latvijā // Mākslu terapija dažādām klientu / pacientu grupām. – Rīga: RSU, 2014. – 87. – 93.lpp.

Mārtinsone K., Mihailovs I.J., Vāverniece I. Multikulturālās kompetences aspekti supervīzijā. // Sastādītāja Mārtinsone K. Supervīzija un tās specifika mākslu terapijā. – Rīga: Drukātava, 2009. – 97.-110.lpp

Mārtinsone K., Vāverniece I., Mihailovs I.J. Māksla, terapeitiskā māksla, mākslas izglītība, mākslu terapija – mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā: jēdzieni, atšķirības, atbildība. // Sastādītāja Mārtinsone K. Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā. – Rīga: RaKa, 2010. – 9.-22.lpp.

Mārtinsone K., Vende K. Gadījuma analīze mākslu terapijā. Pētījumi mākslu terapijā. Rakstu krājums- Rīga: Drukātava, 2010. - 168.-191.lpp

Mihailova S. Austrumu dejas kā Latvijas sieviešu pašattieksmes korekcijas elements. // Psiholoģijas, biznesa un sabiedrības sociālās sfēras aktuālās problēmas: teorija un prakse. – VI sējums, I daļa. – Rīga: SIA „JUMI”, 2010. – 88.-96.lpp.

Mihailova S. Austrumu deju terapeitiskā ietekme. // Deja, kustība, ķermenis. Rakstu krājums / S.Mihailovas, I.J.Mihailova red. – Rīga: Drukātava, 185.-194.lpp.

Mihailova S. Deja un veselība. // Deja, kustība, ķermenis. Rakstu krājums / S.Mihailovas, I.J.Mihailova red. – Rīga: Drukātava, 144.-169.lpp.

Mihailova S. Strukturētās dejas sievietes pašizjūtas uzlabošanai. // Zinātniskie raksti 2009. Ekonomika. Komunikācija. Politika. Socioloģija. Sociālā politika un sociālais darbs. Tiesības. – Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2010. – 243.-251.lpp.

Mihailova S., Čistjakova S. Deju un kustību mākslas tehnikas un metodes. // Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbā. – Rīga: RaKa, 2010. – 76.-111.lpp.

Mihailova S., Majore-Dūšele I., Vende K. Deju un kustību terapija. // Mākslu terapija. Sast. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa, 2011. – 300.-339.lpp.

Orinska S. Buto izmantošana deju un kustību terapijā jauniešiem personisko resursu apzināšanā. // Deja, kustība, ķermenis. Rakstu krājums / S.Mihailovas, I.J.Mihailova red. – Rīga: Drukātava, 2013

Paipare M., Mārtinsone K., Majore-Dūšele I. Supervīzija – pamats ilgtspējīgai mākslas terapijas kā veselības aprūpes profesijas attīstībai. // Psiholoģijas aktualitātes mūsdienu izglītībā. Zinātnisko rakstu krājums. – Liepāja. 2008. – 103.-110.lpp.

Paparinska I. Ieskats Eiropas deju vēsturē. // Deja, kustība, ķermenis. Rakstu krājums / S. Mihailovas, I.J. Mihailova red. – Rīga: Drukātava, 2013.

Pipere, A. Vende, K. & Kamerāde, D. Gadījuma analīze. // Mārtinsone, K. & Pipere, A. (Eds.) Pētniecība: teorija un prakse. – Rīga: RaKa, 2016. – 464.-477.lpp.

Upmale A., Majore-Dūšele I. Mākslu terapijas procesa raksturojums: integratīvi eklektiskā pieeja. Mākslu terapija. Sast. Mārtinsone K. – Rīga: RaKa, 2011. – 106.-183.lpp.

Upmale A., Zālīte R., Vāverniece I. Mākslas terapija formālajā un neformālajā izglītībā. // 5. starptautiskā mākslu terapijas konference „Mūsdienu mākslu terapija – teorija un prakse”. Tēzes. – Rīga: RSU, 2007. – 33.-34.lpp.

Vāverniece I. Deju un kustību terapija darbā ar autiskiem bērniem: mācību prakses pieredze Lielbritānijā. // 7. starptautiskā mākslu terapijas konference „Mūsdienu mākslu terapija – teorija un prakse”. Tēzes. – Rīga: RSU, 2009. – 103.-104.lpp.

Vāverniece I. Deju un kustību terapija ķermeņa tēla distresa samazināšanai sievietēm ar aptaukošanos un emocionālās ēšanas problēmu: pētījuma rezultāti. // RSU zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU, 2009. – 69.lpp.

Vāverniece I. Mākslu terapija: veselības aprūpes profesijas izveide un attīstība. // Sast. Mārtinsone K. Mākslu terapija. – Rīga: RaKa, 2011. – 11.-54.lpp.

Vāverniece I., Majore-Dūšele I. Deju un kustību terapija sievietēm ar aptaukošanos un emocionālo ēšanu: ķermeņa tēls, pašvērtējums, psiholoģiskā labsajūta. Pētījumi mākslu terapijā. Sast. Mārtinsone K.– Rīga: Drukātava, 2010.– 210.-221.lpp.

Vende K., Majore-Dūšele I. Mentalizācijas un apzinātības jēdzieni: kopīgais un atšķirīgais. // 2012. gada RSU zinātniskā konference. Tēzes. – Rīga: RSU – 2012. - 457.lpp.

______________________________________________________________________________________

In English:

Majore-Dusele, I., Karkou, V., Millere, I. "The Development of Mindful-Based Dance Movement Therapy Intervention for Chronic Pain: A Pilot Study with Chronic Headache Patients", Frontiers in Psychology, The Psychological and Physiological Benefits of the Arts.

Birziņa E., Vende K. Marte Meo therapy for a preschool child with aggressive behaviour problems. // Avances en Psicologia. Libro de capítulos del VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica - 2013. pp. 255-262.

Cauna E., Vende-Kotova K. An exploration of the application of touch in dance movement psychotherapy. // Essentials in dance movement psychotherapy: International Perspectives on Theory, Research, and Practice. Ed. Payne H. – Routledge Publishers: London, 2017.

Karkou V., Martinsone K., Nazarova N, Vaverniece I. Art Therapy in the Postmodern World: Findings From a Comparative Study across the UK, Russia and Latvia. // The Arts in Psychotherapy, 38 – 2011. pp. 86–95.

Karkou V., Martinsone K., Nazarova N., Vaverniece I. Different Art Therapy Traditions: Comparisons across the UK, Latvia and Russia. // 10th European Arts Therapies Conference „The Space Between. The Potential Change”. Conference Handbook and Abstract Book, 2009 – pp.28.

Martinsone K., Karkou V., Nazarova N., Vaverniece I. Prospective comparison of the art therapy practice in Latvia, in the UK and in Russia. // Research articles: Economics. Communication. Politics. Sociology. Social policy and social work. Law. – Riga: RSU, 2010.

Martinsone K., Vaverniece I. Art Therapy – Education’s Situation and Perspectives in Latvia.// 9th European Arts Therapies Conference „Arts in Arts Therapies. New Challenges, New Horizons”. Conference Handbook and Abstract Book, 2007. – pp. 21-22

Martinsone K., Vaverniece I., Paipare M., Mihailovs I.J. Arts Therapies as a Health Care Profession in Latvia: Education and Practice. // Social Eduacion. 7(18)., 2009. – pp.5-18. Database: SocINDEX with Full Text.

Majore-Dusele I. Dance movement therapy for patients with obesity and emotional eating disorder. Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups, collection of articles. Rīga, 2013. – 108-116.

Majore-Dusele I., Meekums B., Vāverniece I. Dance movement psychotherapy for obese women with emotional eating: results of a Latvian study with international European implications. // 10th European Arts Therapies Conference „The Space Between. The Potential Change”. Conference Handbook and Abstract Book, 2009. – pp.

Martinsone K., Dreifelde-Gabruseva I., Zakrizevska M., Majore-Dusele I., Paipare M. Art Based Approaches - Qualitative Base of Reflective Practice in Arts Therapies Supervision// 5rd Annual International Scientific Conference "New dimensions in the development of society 2009. ISBN 978-9984-48-005-3. The article indexed and abstracted in EBSCO.

Meekums B., Vaverniece I., Majore-Dusele, Rasnacs O. Dance movement therapy for obese women with emotional eating: A controlled pilot study. // The Arts in Psychotherapy, 28 – 2012, pp, 126-133.

Mihailova S. Dace movement therapy in Latvia. – Rīga: Drukatava, 2014. – pp. 67.

Upmale A., Martinsone K., Vaverniece I. & Vende K. Patient Groups in Arts Therapies: a Case Study of the Health Care Field in Latvia. Proceedings. 3rd International interdisciplinary Scientific Conference „Society. Health. Welfare”. 1st Congress of Rehabilitation Doctors of Latvia. Vol. 2. Riga Stradiņš University, EDP Sciences. 00036, pp. 1−6.

Upmale A., Vende K., Orinska S. Use of Expressive Therapies Continuum in Dance Movement Therapy with Eating Disorder. // Arts Therapies for Different Client/ Patient Groups, collection of articles. – Riga: RSU, 2013.

Vaverniece I., Majore-Dūšele I. Dance Movement Therapy in Obese Women with Emotional Eating – Evaluation of Results. // Research articles: Economics. Communication. Politics. Sociology. Social policy and social work. Law. – Riga: RSU, 2010.

Vende K., Orinska S., Majore-Dūšele I., Upmale A. Dance and Movement Therapy for Patients with Eating Disorders: Model of Expressive Therapies Continuum. // Creative Arts Therapies and Clients with Eating Disorders. - London: Jessica Kingsley Publishers, 2016.

Vende, K. Sebre S. Mother’s emotion regulation strategies, depression ratings and children externalized behavior. // Baltic Journal of Psychology. 2014, Vol. 15, No. 1, 2 – pp. 22-32.

Vende K. Čukurs E. A pilot study: level of nonverbal attunement between mother and children with secure and insecure attachment style. // 11th European Conference on Psychological Assessment: Book of Programme – Abstracts. – Rīga: LU- 2011, pp 175.

Vende-Kotova K. Maternal Depression and Nonverbal attunement. // Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. 2016, Volume I, May 27th - 28th – RTA, pp 553-562.

______________________________________________________________________________________

Krieviski:

Михайлова С., Майоре-Душеле И., Вендэ К. Танцевально-двигательная терапия // Искусствотерапия. – Санкт-Петербург: Речь, 2014. – с. 241 – 272.