Pētījumi


Maģistra darbu pētījumi 

Veikti Rīgas Stradiņa universitātes "Mākslas terapija" programmas ietvaros.

 

2021

52. Mončaka S. Kustību veidošanas pieredze deju un kustību terapijas procesā personām ar traumatiskiem centrālās nervu sistēmas bojājumiem, interpretatīvās fenomenoloģijas pieeja / Experience of movement formation in the process of Dance and movement therapy for people with traumatic injuries of the central nervous system: Interpretative phenomenology approach Vadītājs: Dr. med., asoc. prof. Signe Tomsone, Konsultants: Dr.psych., lekt. Kristīne Vende-Kotova

51. Valberga-Porozova M. Apzinātībā balstīta deju un kustību terapija emociju regulācijas prasmju uzlabošanai pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / Mindfulness-based dance and movement therapy for development of emotion regulation skills on patients with chronic low back pain Vadītājs: Dr. med., prof. Inga Millere, Konsultanti: Mg. psych., Mg. sc. sal., lekt. I. Majore-Dūšele; Dr. sp. sc. Ieva Zvīgule

50. Krizska-Popova D. Apzinātībā balstīta deju un kustību terapija baiļu un izvairīšanās pārliecību mazināšanai pacientiem ar hroniskām muskuloskeletālām sāpem / Mindfulness-based dance movement therapy for fear-avoidance beliefs reduction in patients with chronic musculoskeletal pain Vadītājs: Mg. psych., Mg. sc. sal., lekt. I. Majore-Dūšele

 

2020

49. Matvejenko R. Apzinātībā balstīta deju kustību terapija depresijas simptomu samazināšanai pacientiem ar hroniskām galvas sāpēm / Mindfulness based dance movement therapy for reduction of depressive symptoms for patients with chronic headaches


48. Neimane L. Deju un kustību terapeitu pieredze darbā ar klientiem/pacientiem vīriešiem: interpretatīvā fenomenoloģiskā analīze / Dance Movement Therapists’ Experience Working With Male Clients/Patients: Interpretative Phenomenological Analysis


2019

47. Krieķe Z. Latvijas mākslas terapeitu personības iezīmju, pašcieņas un kolektīvā pašvērtējuma rādītāju savstarpējās sakarības

46. Zande M. Deju un kustību terapija senioriem: jaukta dizaina sistemātiskais pārskats

 

2018

45. Cukura A. Deju un kustību terapijas (ķermeņa-prāta stratēģijas) ietekme uz subjektīvo sāpju sajūtu pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / Impact of dance and movement therapy (body-mind strategy) on the subjective experience of pain for patients with chronic lower back pain


44. Jākobsone D. Deju un kustību terapijas ietekme uz Es-koncepcijas rādītāju izmaiņām 12 -15 gadus vecām pusaudzēm ar skoliozi / Impact of dance and movement therapy on Self – concept constructs for girls at age 12 – 15 with adolescence idiopathic scoliosis


43. Liepiņa I. Mākslas terapeitu profesionālās kompetences izvērtējums / Evaluation of the professional competence of arts therapists


42. Freimane L. Mākslas terapeitu funkcijas medicīniskajā rehabilitācijā multiprofesionālās komandas sastāvā / Functions of art therapists in medical rehabilitation in a multiprofessional team


41. Rukmane I. Deju un kustību terapija depresijas simptomu mazināšanai krūts vēža pacientēm rehabilitācijas periodā / Dance and movement therapy for reduction of the symptoms of depression in breast cancer patients


40. Siliņa Z. Deju un kustību terapija trauksmes mazināšanai krūts vēža slimniecēm rehabilitācijas periodā / Dance and movement therapy for reduction of the symptoms of anxiety in breast cancer patients

 


2017

39. Bērta B. Latvijas funkcionālo speciālistu sociālie priekšstati par mākslas terapeitu praksi veselības aprūpē. 2017.


38. Skudriņa G. Deju un kustību terapeitu un vēža pacientu pieredze deju un kustību terapijas procesā onkoloģisko pacientu rehabilitācijas programmās. 2017.


37. Etkins M. Deju un kustību terapija spinālo pacientu pašefektivitātes paaugstināšanā. 2017.
Juška-Grundberga M. Deju un kustību terapijas efektivitāte bērnu un pusaudžu psihiatrijā sociālās mijiedarbības kontekstā: sistemātisks pārskats. 2017.

 

2016

36. Kudrjavceva A. Mākslu terapijas pacientu vajadzību un terapeitisko mērķu novērtējums. 2016.

35.Panovska I. Deju un kustību terapijas pielietošana mātes neverbālās pieskaņošanās uzlabošanai bērnam ar eksternalizēto uzvedību. 2016.

34.Uburģe I. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles izvērtēšanas instrumenta konstruēšanas otrais posms. 2016.

 

2015

33. Assāne E. Deju un kustību terapija kā faktors subjektīvās labklājības izmaiņām šizofrēnijas pacientiem. 2015.

32. Cauna E. Pieskāriena lietojums deju un kustību terapijā. 2015.

31. Ķince L. Trauksmes fenomena izpēte deju un kustību terapijā epilepsijas pacientiem. 2015.

30. Silniece S. Deju un kustību terapijas efektivitātes novērtējums darbā ar pacientiem ar onkoloģiskām saslimšanām: sistemātisks pārskats. 2015.

29. Smirnaja J. Deju un kustību subjektīvās sāpju sajūtas mazināšanai pusaudžiem ar mugurkaula deformāciju (skoliozi). 2015.
 

2014

28. Fogele A. Lābana kustību analīzē balstītā Piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta (PKII) psihometrisko rādītāju noteikšana. 2014.

27. Frolova E., Rēķe U. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta psihometrisko rādītāju izvērtējums. 2014.

26. Jemeļjanova  I. Deju un kustību terapijas ietekme uz  subjektīvās labklājības izjūtas komponentiem sociālās aprūpes centra iemītniekiem. 2014.

25. Kante L. Deju un kustību terapijas ietekme uz  depresijas simptomiem vēlīnā brieduma cilvēkiem dzīvojošiem sociālās aprūpes centrā. 2014.

24. Marherte R. Lābana kustības analīzē balstītās piepūles "Svars", stājas parametru un pašcieņas savstarpējā saistība. 2014.

 

2013

23. Dūdiņa A. Deju un kustību terapijas ietekme šizofrēnijas pacientu negatīvo simptomu mazināšanā.

22. Fedulova D. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta kriteriālās validitātes noteikšana saistībā ar bērnu eksternalizētas uzvedības traucējumiem un kustību kvalitātēm.

21. Tomberga E. Deju un kustību terapija pašefektivitātes paaugstināšanā un motoro funkciju uzlabošanā insulta pacientiem. 2013.

20. Žiaugre A. Lābana kustību analīzē balstītā piepūles kvalitāšu izvērtēšanas instrumenta konstruēšanas sākumposms. 2013.

 

2012

19. Kravale D. Deju un kustību terapija bērnu ar bronhiālo astmu mātēm vecāku stresa mazināšanai. 2012.

18. Paparinska I. Deju un kustību terapija dzīves kvalitātes paaugstināšanai bērniem ar bronhiālo astmu.

 

2012.

17. Rasa I. Deju un kustību terapija depresijas simptomu mazināšanai sociālās aprūpes centra iemītniekiem. 2012.

16. Zemīte S. Deju un kustību terapija ieslodzītajām depresijas simptomu mazināšanai. 2012.

 

2011

15. Grīnfelde S. Deju un kustību terapija iekšējās saskaņotības izjūtas paaugstināšanai pacientiem hroniskām muskuloskeletārām sāpēm. 2011.

14. Karjagina V. Deju un kustību terapija subjektīvās sāpju sajūtas un trauksmes mazināšanai pacientiem ar hroniskām muskuloskeletālām sāpēm. 2011.

13. Krisberga S. Deju kustību terapijas Kustību un komunikācijas saistīšanas metodes efektivitāte personām ar demenci sociāli psiholoģisko faktoru kontekstā. 2011.

12. Lauža S. Deju un kustību terapija depresijas simptomu mazināšanai pacientiem ar hroniskām muskuloskeletārām sāpēm. 2011.

 

2010

11. Bebriša L. Trauksmes izpēte deju un kustību terapijā ar novērtā pamestiem bērniem. 2010.

10. Čistjakova S. Deju un kustību terapijas ietekme uz hronisku muguras sāpju pacientu subjektīvo psiholoģiskās labklājības izjūtu un sāpju sajūtām. 2010.

9. Kalniņa K. Deju un kustību terapijas ietekme uz ķermeņa tēlu 14 – 15 gadus vecām meitenēm ar stājas traucējumiem. 2010.

8. Zemīte N. Deju un kustību terapijas metožu izmantošana trauksmes mazināšanai grūtniecēm. 2010.

7. Žvīgure I. Deju un kustību terapijas iespējas psiholoģiskās labklājības veicināšanā otrā tipa cukura diabēta pacientēm pensijas vecumā. 2010.

 

2009

6. Lauva Z. Labklājības izjūtas veicināšana pansionāta iemītniekiem ar deju un kustību terapiju. 2009.

5. Majore-Dūšele I. Deju un kustību terapijas efektivitāte psiholoģiskās labsajūtas un pozitīva pašvērtējuma veicināšanā sievietēm ar aptaukošanās problēmu. 2009.

4. Mihailova S. Strukturētā deja sieviešu pašattieksmes uzlabošanai. 2009.

3. Naumova L. Deju un kustību terapijas ietekme ķermeņa tēla distresa izmaiņās onkoloģijas slimniecēm rehabilitācijas periodā. 2009.

2. Orinska S. Kreativitātes resursu paaugstināšanas iespējas ar buto dejas terapijas metodēm jauniešiem. 2009.

1. Vāverniece I. Ķermeņa tēla distresa samazināšana ar deju un kustību terapiju sievietēm ar aptaukošanos un emocionālo ēšanu. 2009.