DEJA, KUSTĪBA, ĶERMENIS

Sastādītāji: Sandra Mihailova, Ivans Jānis Mihailovs. Rīga: Drukātava, 2013.

Apraksts: Krājums  ir starpnozaru zinātnisko rakstu krājums, kur dažādu profesiju un nozaru pārstāvji no dažādiem skatu punktiem piedāvā savu skatījumu un izpratni par ķermeni, kustību un deju, parādot, kā ikviens cilvēks var izmantot kustības un dejas savas veselības uzlabošanai.

Rakstu krājumu veido divas daļas: pirmajā daļā ir apkopoti raksti par deju, kustību un ķermeni filozofiskā, pedagoģiskā, kultūrvēsturiskā skatījumā, otrajā – raksti par deju, kustību un ķermeni psiholoģiskā, bioloģiskā, psihoterapeitiskā skatījumā.

Šī grāmata būs vērtīgs uzziņu materiāls gan deju un kustību terapeitiem, gan tiem, kuri vēl tikai studē deju un kustību terapiju, kā arī dejotājiem, deju pedagogiem, mākslas zinātniekiem un citu nozaru profesionāļiem, kuri savā darbā izmanto deju, kustību un ķermeni, un, protams, ikvienam, kuru interesē mūsdienu veselības un sociālās aprūpes, izglītības un mākslas attīstības perspektīvas.

 

MĀKSLU TERAPIJA

Zinātniskā redaktore: Kristīne Mārtinsone. Rīga: Raka, 2011.

Apraksts: Kolektīvā monogrāfija sniedz apkopojošu priekšstatu par jaunu veselības un sociālās aprūpes profesiju un augstākās izglītības iespēju - mākslas terapeits ar četrām specializācijām - vizuāli plastiskās mākslas terapijā, deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā un drāmas terapijā. Grāmatu veido divas daļas: pirmajā ir sniegti kopīgie mākslu terapijas raksturojumi, kas attiecas uz vispārīgiem profesijas aspektiem, otrajā - uz specifiskajiem katrā specializācijā.

Grāmata ir paredzēta mākslas terapeitiem un tiem, kas studē mākslas terapiju, visiem speciālistiem, kas sadarbojas ar mākslas terapeitiem, kā arī dažādu nozaru profesionāļiem, kas savā darbā izmanto mākslu un tās metodes un tehnikas, kā arī visiem, kurus interesē mūsdienu veselības un sociālās aprūpes, izglītības un mākslas attīstības perspektīvas.

 

MĀKSLU METODES UN TEHNIKAS PROFESIONĀLAJĀ

DARBĪBĀ

Sastādītāja: Kristīne Mārtinsone, Rīga: Raka, 2010.

AprakstsPirmo reizi latviešu valodā plašam lasītāju lokam - pedagogiem, psihologiem, psihoterapeitiem, mākslas terapeitiem, veselības aprūpes speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem un citu nozaru profesionāļiem - piedāvā iepazīties ar dažādu mākslas veidu - vizuāli plastiskās mākslas, deju un kustību mākslas, mūzikas, teātra mākslas, - kā arī ar multimodālās pieejas daudzveidīgo metožu un tehniku izmantošanas iespējām, lai dažādotu savas profesionālās darbības paņēmienus un ikdienas darbu.

Šī grāmata būs noderīga klašu audzinātājiem, ārpusklašu darba organizatoriem, sociālajiem pedagogiem, kā arī pedagogiem, kas strādā interešu izglītības, profesionālās ievirzes izglītības un profesionālās pilnveides izglītības sistēmā. Grāmatā ietverto materiālu varēs izmantot arī mākslas augstskolu, mākslas koledžu un citu augstāko izglītības iestāžu studenti, kā arī tas būs noderīgs katram cilvēkam, kas interesējas par mākslu, izmēģina un eksperimentē, meklējot jaunus inovatīvus risinājumus šajā sarežģītajā laikā.

 

PĒTĪJUMI MĀKSLU TERAPIJĀ

Sastādītāja: K. Mārtinsone - Rīga: Drukātava, 2010.

Apraksts: Rakstu krājums aktualizē pētniecisko pieeju daudzveidību mākslu terapijā četrās specializācijās - vizuāli plastiskajā mākslu terapijā, deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā, drāmas terapijā un sniedz visu specializāciju mākslas terapeitu veikto pētījumu rezultātu apkopojumu.

Šis krājums izveidots sadarbojoties gan ar pasaules vadošajiem mākslas terapeitiem, gan ar jaunajiem Latvijas kolēģiem. Tā saturs iezīmē nozīmīgos aspektus ilgtspējīgai mākslu terapijas kā veselības aprūpes profesijas attīstībai. Tajā ir divas daļas: pirmajā daļā ir atspoguļotas aktuālās diskusijas un teorētiskās nostādnes mākslu terapijas pētniecībā. Otrajā daļā ir apkopoti dažādu specializāciju mākslas terapeitu pētījumu rezultāti.

Rakstu krājums ir izmantojams mākslu terapijas maģistrantu studijās, mākslas terapeitu tālākizglītībā un praktiskajā darbībā, kā arī ir adresēts visiem veselības, sociālās aprūpes un izglītības jomas profesionāļiem, iezīmējot dažādus pētniecības principus, pieejas un veidus.

 

SUPERVĪZIJA UN TĀS SPECIFIKA MĀKSLU TERAPIJĀ

Sastādītāja: K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava, 2009.

Apraksts: Rakstu krājumam piemīt gan teorētiskā, gan praktiskā vērtība, īpaši ņemot vērā līdz šim esošo publikāciju trūkumu latviešu valodā par supervīziju un ar to saistītajiem jautājumiem.

Šis krājums izveidots sadarbojoties gan ar pasaules vadošajiem mākslas terapeitiem, gan ar jaunajiem Latvijas kolēģiem. Tā saturs iezīmē nozīmīgos aspektus ilgtspējīgai mākslu terapijas kā veselības aprūpes profesijas attīstībai. Tajā ir divas daļas: pirmajā daļā ir atspoguļotas aktuālās diskusijas un teorētiskās nostādnes mākslu terapijas pētniecībā. Otrajā daļā ir apkopoti dažādu specializāciju mākslas terapeitu pētījumu rezultāti.

Rakstu krājums ir izmantojams mākslu terapijas maģistrantu studijās, mākslas terapeitu tālākizglītībā un praktiskajā darbībā, kā arī ir adresēts visiem veselības, sociālās aprūpes un izglītības jomas profesionāļiem, iezīmējot dažādus pētniecības principus, pieejas un veidus.


MĀKSLAS TERAPIJAS TEORIJA UN PRAKSE

 Sastādītāja: K. Mārtinsone. Rīga: Drukātava, 2009.

Apraksts: Rakstu krājums “Mākslas terapija: teorija un prakse” sniedz apkopojošu priekšstatu par vienu no mākslu terapijas specializācijām – vizuāli plastiskās mākslas terapiju (tekstā – mākslas terapiju), tās teoriju un praksi plašākā kontekstā un specifiku Latvijā. Tiek piedāvāts vairāku autoru teorētiskais devums un pētījumi, analizējot mākslas terapijas pielietošanas iespējas, prakses attīstības perspektīvu, iezīmējot profesionālās darbības lauku gan topošiem mākslas terapeitiem, gan veselības, sociālās aprūpes un izglītības jomas profesionāļiem, ar kuriem mākslas terapeits ikdienā strādā komandā, risinot daudzveidīgās cilvēka problēmas un grūtības.
Grāmata ir paredzēta mākslas terapeitiem un mākslas terapijas studentiem, visiem speciālistiem, kas sadarbojas ar mākslas terapeitiem, kā arī dažādu nozaru profesionāļiem, kas savā darbā izmanto mākslu, un visiem, kurus interesē mūsdienu veselības aprūpes, psiholoģijas un mākslas attīstības perspektīvas.