Informācija atjaunota 04.09.2017.

 

Mākslas terapeitu sertifikācija

Mākslas terapeitu sertifikācija un resertifikācija tiek veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943

par Ārstniecības personu sertifikācijas kārtību

 

Vispārīgie jautājumi

1. Sertifikāciju var kārtot ārstniecības persona, kura ir reģistrēta ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā un kurai ir atbilstoša izglītība.
2. Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem.

 

Sertifikācijas organizācija

3. Sertifikācijas institūcija ir Sertifikācijas padome, kas kā koleģiāla institūcija apstiprina sertifikācijas komisiju un pamatojoties uz sertifikācijas komisijas priekšlikumu, pieņem lēmumu par sertifikāta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sertifikātu.

4. 2013. gada 08. februārī biedrības „Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienības” kopsapulcē tika ievēlēta un 2​016. gada 20. februāra kopsapulcē papildināta sertifikācijas komisija šādā sastāvā:

Anda Upmalesertifikācijas komisijas priekšsēdētāja

Indra Majore-Dūšele, sertifikācijas komisijas priekšsēdētājas vietniece

Evija Vilka, sertifikācijas komisijas sekretāre

Dita Baumane-Auza, sertifikācijas komisijas locekle

Ineta Heinsberga, sertifikācijas komisijas locekle

Mirdza Paipare, sertifikācijas komisijas locekle

Zanda Lauva, sertifikācijas komisijas locekle

 

5. Sertifikācijas komisija eksaminē ārstniecības personu (mākslas terapeitu) un sniedz sertifikācijas padomei priekšlikumu par ārstniecības personas sertifikāciju vai par atteikumu sertificēt ārstniecības personu.

 

Ārstniecības personas sertifikāts

6. Ārstniecības personas sertifikāts — Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienības […] izsniegts dokuments, kas apliecina attiecīgās personas profesionālo sagatavotību un norāda, ka ārstniecības persona kā speciālists ir kompetenta patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību (speciālista praksi) konkrētajā nozarē. (Ārstniecības likums)

 

Sertifikācijas kārtība

7. Sertifikācijas eksāmens notiks 01.05.2018. un 01.12.2018.

Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno šādus dokumentus:

1)      iesniegumu (1. pielikums);

2)      sertifikācijas lapu (2. pielikums);

3)      profesionālās darbības pārskatu attiecīgajā pamatspecialitātē (3. pielikums);

4)      dokumentu, kas apliecina profesionālās darbības periodam atbilstošu supervīzijas stundu skaitu (supervīzijas grāmatiņa / lapa / dokuments) (4. pielikums);

5)      izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību un izglītību specialitātē;

ja izglītība iegūta agrāk nekā pēdējos piecos gados, jāuzrāda apliecinājumu par tālākizglītības kursa apgūšanu neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā;

6)      ārstniecības personas reģistrācijas apliecības kopiju;

7)      maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu – 59,76 EUR;  

8)      apliecinājumu par to, ka ir savas profesionālās organizācijas biedrs un ir samaksāta biedra naudai, tekošo gadu ieskaitot;

9)      apliecinājumu par individuālās un grupas terapijas pieredzi.

 

Sertifikācijas dokumentu iesniegšanas termiņš 12.03.2018. un 08.10.2018.

Dokumentus iesūta elektroniski un iesniedz papīra formātā (pēc nepieciešamo labojumu izdarīšanas) sertifikācijas komisijas loceklei Zandai Lauvai, e-pasts: MTsertifikacija@gmail.com, tel.26357358.

 

8.Sertifikācijas eksāmena saturs

  • pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (eksāmens / tests) (5. pielikums)
  • otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude (gadījuma analīze un prezentācija) (6. pielikums). Pretendents izstrādā gadījuma analīzi un iesniedz sertifikācijas komisijai līdz 19.03.2018. un 15.10.2018. Jāiesniedz 1 gadījuma analīze 2 eksemplāros (iesietos ar spirāli) un jānosūta elektroniski sertifikācijas komisijas loceklei Zanda Lauvai.

 

 

Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz 75 % jautājumu. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši ārstniecības personas kompetences jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām (Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 461 par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību, skatīt šeit http://m.likumi.lv/doc.php?id=210806).

9. Uz konsultācijām saistībā ar sertifikācijas eksāmena tēmām var pieteikties pie sertifikācijas komisijas locekles Zandas Lauvas.

 

Pilna sertifikācijas kārtība ar pielikumiem šajā 

Sertifikācijas lapa